Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Szkolenia.psiok.com.pl 

§Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy szkolenia.psiok.com.pl, dostępny pod adresem internetowym https://szkolenia.psiok.com.pl, prowadzony jest przez Ambition Zbigniew Palus, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732907937, REGON 381918464 z siedzibą w Gdyni 81-061 przy ul. Hutniczej 34/7

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ambition Zbigniew Palus wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5732907937, REGON 381918464, email: szkola@psiok.com.pl, telefon 667288126.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://szkolenia.psiok.com.pl , za pośrednictwem którego klient może dokonywać zakupów kursów online, webinarów, e-booków oraz innych dostępnych w sklepie produktów rzeczywistych tj. zabawki dla psów, przysmaków, karm etc.
7. Kurs online – dostęp do kursu online lub webinaru, do którego Kupujący zostanie skierowany po zakupie i zaksięgowaniu wpłaty przez Sklep.
8. Platforma – usługa dostępu do Kursu online i innych treści cyfrowych dostępna po wykupieniu Abonamentu.
9. Abonament – opłata za określony czas korzystania z Kursu online.
10. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
11. Produkt rzeczywisty – dostępna w sklepie rzecz będąca zabawką, karmą dla psa lub innym artykułem rzeczywistym dla zwierząt lub Klientów.

12. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
14. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
15. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
16. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
17. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: Ambition Zbigniew Palus ul. Hutnicza 34/7, 81-061 Gdynia
2. Adres e-mail i telefon kontaktowy Sprzedawcy: szkola@psiok.com.pl , telefon kontaktowy 667288126
3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 05 1020 1664 0000 3102 0652 3858
4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
5. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00 w tygodniu.


§ 4 Wymagania techniczne, aktualizacja sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
  a. dostęp do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer,
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,
  d. zainstalowany program FlashPlayer.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego przegląda strony Sklepu, pewne funkcje Sklepu mogą być dla niego niedostępne.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu, o czym uprzednio uprzedzi, umieszczając stosowną informację na stronie Sklepu.
  4. W razie prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, przybliżony termin tych prac i przewidywany czas ich trwania będzie każdorazowo publikowany w ramach Sklepu.

  §
   
  5
  Informacje ogólne

  1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
  3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
  4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
  7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

  § 6 Założenie Konta w Sklepie
  1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji w którym niezbędne jest podanie następujących danych:

  a. imię i nazwisko,
  b. wskazanie danych do wystawienia faktury VAT oraz innych danych potrzebnych do rozliczenia,
  c. adresu e-mail, na podstawie którego udzielony zostanie dostęp do Kursu online lub wysłane zostaną inne informacje organizacyjne, informacyjne
  d. podanie adresu dostawy w przypadku zamówień Produktu rzeczywistego,
  Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
  2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

3. W każdej chwili Klient ma możliwość bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie),
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj” (lub równoznaczny),
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji; wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu
5. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu),
6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia
7. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny)
8. potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
9. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8 Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane i strony są wolne od wszelkich zobowiązań.
  4. Sprzedawca realizuje złożone zamówienie na Kursy online:
  a. czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Zamówienie jest realizowane automatycznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji.
  b. powyższe terminy nie dotyczą kursów sprzedawanych w przedsprzedaży lub realizowanych według harmonogramu opisanego w ofercie
  5. Produkt rzeczywisty zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  a. w przypadku zamówienia produktów z różnym terminem realizacji, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  b. Produkt rzeczywisty dostarczany jest tylko na terenie Polski.
  c. Dostawa Produktu rzeczywistego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  6. Początek biegu terminu dostawy Produktu rzeczywistego do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą.
  7. Początek biegu terminu gotowości Produktu rzeczywistego do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

  § 9 
  Płatności
  1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  2. Ze względów bezpieczeństwa, każda transakcja płatności elektronicznej jest weryfikowana przez operatora (termin weryfikacji nie jest zależny od sklepu). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zrealizowaniu płatności.
  3. Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  – Visa
  – Visa Electron
  – Mastercard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro.
  4. Zwrot środków w przypadku płatności kartą.
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 


  § 10 Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument lub osoba o której mowa w art. 38 a ustawy z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
  2. Prawo odstąpienia nie przysługuje, gdy Konsument w ciągu 14 dni od zakupu Kursu online zaloguje się do Platformy Kursu online. Jest to traktowane jako wykonanie usługi za wyraźną zgodą konsumenta, poinformowanego przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.
  3. Prawo odstąpienia nie przysługuje, w odniesieniu do treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  Prawo odstąpienia nie przysługuje gdy Konsument otworzy opakowanie po dostarczeniu produktu rzeczywistego np. typu zabawka dla psa z uwagi na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
  4. W przypadku Produktów rzeczywistych bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu rzeczywistego Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
  5. W przypadku Kursów online bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie otrzymania wiadomości e-mail z informacjami potrzebnymi do zalogowania się na kurs.
  6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie wysłanego e-maila na adres szkola@psiok.com.pl  w ciągu 14 dni od daty zakupu. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  10. W przypadku Produktów rzeczywistych Sprzedawca dokona zwrotu płatności, gdy otrzyma Produkt rzeczywisty, nie noszący śladów użytkowania z powrotem.
  11. W przypadku Produktów rzeczywistych Konsument powinien odesłać Produkt rzeczywisty na adres Gdynia 81-061 ul. Hutnicza 34/7 nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument nada (odeśle) Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  12. W przypadku Produktów rzeczywistych Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu rzeczywistego, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

§ 11 Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są kursy online i kursy stacjonarne oraz nowe Produkty rzeczywiste,
2. W przypadku produktów rzeczywistych Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres mailowy Sprzedawcy szkola@psiok.com.pl.
5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
7. Produkty rzeczywiste odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres  Gdynia 81-061 ul. Hutnicza 34/7.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych informacji

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych oraz w siedzibach powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art.36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem będącym Konsumentem, a Sprzedawcą.
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Pod adresem internetowym https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (dalej jako Platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
5. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej sprawie będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.


§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym – Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Ambition Zbigniew Palus z siedzibą w 81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 34/7, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod nr NIP 573 290 79 37, REGON 381918464 prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r., Prawo Przedsiębiorców.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. Dane kontaktowe pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: szkola@psiok.com.pl.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, ale niezbędne dla świadczenia usług przez Sprzedawcę za pomocą Sklepu. Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku świadczenia usług przez Sprzedawcę. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i uzupełnienia. 
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
  – udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Ambition Zbigniew Palus w przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem Ambition Zbigniew Palus – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i zawarcie umowy z kontrahentem Ambition Zbigniew Palus w przypadku, jeśli jest Pan/Pani jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy z kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Ambition Zbigniew Palus lub ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Ambition Zbigniew Palus lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Ambition Zbigniew Palus – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na wiadomość, a w po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w zakresie zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
  – Przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże należy mieć świadomość, że niektóre z wymienionych tu żądań mogą wiązać się z uniemożliwieniem wykonania umowy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres administratora. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, – wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie.
  9. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
  10. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a, b i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO –ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń .
  11. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć nasz personel, podwykonawcy, kontrahenci oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, usługi bankowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi przewozu), w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
  12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jednocześnie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie ich przez Administratora ww celu:
  – udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowaniu prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  – podjęcia czynności w celu zawarcia umowy z Ambition Zbigniew Palus w przypadku, jeśli jest Pani/Pan kandydatem do zatrudnienia, potencjalnym klientem lub potencjalnym kontrahentem Ambition Zbigniew Palus – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – podjęcia czynności przed zawarciem umowy, mających na celu skojarzenie i zawarcie umowy z kontrahentem Ambition Zbigniew Palus w przypadku, jeśli jest Pan/Pani jego potencjalnym klientem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania przed zawarciem umowy w celu podjęcia czynności mających na celu zawarcie umowy z kontrahentem Wojtków szkolenia s.c. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  – wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Ambition Zbigniew Palus lub ich kontrahenta, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem Ambition Zbigniew Palus lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta Ambition Zbigniew Palus – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  § 14 Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmian zasad prowadzenia usług drogą elektroniczną, w tym rozszerzenia funkcjonalności Sklepu, dostępnych dla Użytkowników funkcji Sklepu, – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  3. Sprzedawca wprowadzając zmiany w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu, poinformuje o niej Użytkowników poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Sklepu.
  4. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać po jego opublikowaniu, w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w zmienionym Regulaminie, nie krótszym niż 14 dni. Powyższe nie dotyczy zmian o charakterze technicznym, o ile zmiany te nie wpłyną na pogorszenie sytuacji Użytkownika. Zmiany o charakterze technicznym, o których mowa powyżej wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Sklepu lub w innym terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu lub załączników do Regulaminu wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących wchodzą w życie z dniem wejścia w życie tych przepisów, zaś zmieniony Regulamin, który dostosowuje zapisy do zmienionych przepisów obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie Sklepu.
  5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i są wiążące.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Twój koszyk
Scroll to Top